algemene voorwaarden

1. Betaling van de huurprijs

Voor iedere reservering moet 25% worden aanbetaald of tenminste € 100,- Deze aanbetaling moet binnen 4 werkdagen na de contractdatum door de verhuurder ontvangen zijn. Indien dit niet het geval is, wordt de reservering geannuleerd en wordt de vakantiewoning voor de betreffende periode weer voor verhuur aangeboden.

Het restant moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door verhuurder zijn ontvangen zonder nadere berichtgeving door verhuurder. Indien dit niet heeft plaats gevonden, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 3 van toepassing. Verhuurder heeft het recht de vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

Na ontvangst van het restant van de huurprijs wordt de routebeschrijving per ommegaande aan de huurder toegestuurd.

2. Annulering door de huurder
Elke annulering moet schriftelijk aan verhuurder worden gemeld.

Verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

  • annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: € 10,-
  • annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huur
  • annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur
  • annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal geen restitutie plaatsvinden.

3. Annulering door verhuurder
Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van (aan)betaling plaatsvinden.

Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal verhuurder bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

4. Schade veroorzaakt door huurder
De huurder verbindt zich ertoe de vakantiewoning, die hij in goede staat heeft ontvangen als ‘een goed huisvader’ te gebruiken en achter te laten in goede orde. Eventuele schade dient binnen 48 uur aan verhuurder te worden gemeld. Na vertrek van de huurder wordt een algemene controle uitgevoerd. Alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan de vakantiewoning en/of inboedel, en niet te wijten aan of ten gevolge van het normale gebruik ervan, wordt verhaald op de huurder.

5. Aankomst en vertrek
De aankomst in de vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 17.00 en 20.00 uur, tenzij anders is overeengekomen.
De vakantiewoning moet uiterlijk om 12 uur verlaten worden op de dag van vertrek.

6. Maximum aantal bewoners
In de vakantiewoning mogen niet meer dan de in de verhuurovereenkomst aangegeven aantal personen logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door verhuurder. Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen.

7. Bezoekers
De kleinschalige opzet van Quinta Olivia met tweepersoons appartementen is bedoeld de gasten zo optimaal mogelijk te laten genieten van de natuur, de omgeving en de rust. Het ontvangen van bezoek in de appartementen of op het terrein van de quinta is daarom in principe niet toegestaan, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

8. Huisdieren
Het is niet toegestaan om een huisdier mee te nemen.

9. Schoonmaak
Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bij het vertrek dient de huurder de woning veegschoon achter te laten.

10. Roken
Roken in de vakantiewoning is niet toegestaan. Roken is buiten wel toegestaan, indien dit de overige gasten niet hindert. Sigarettenpeuken dienen opgeruimd te worden.

11. Verantwoordelijkheid verhuurder
Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van elektriciteit. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis of appartement tengevolge van vertraging.